زیست

 

زیست ترکیبی، تفهیمی و خط به خط دوم دادگستری (150)
زیست فوق حرفه ای(ترکیبی تفهیمی)دادگستری(30)
زیست جمع بندی دوم کل 8 فصل دادگستری (140)
 ترکیبی تفهیمی فصول 1 تا 4 دوم دادگستری(120)
روش تست زنی زیست دوم 5 تا 8 دادگستر(120)
زیست سال سوم آموزشی دادگستری (50)
زیست سال سوم فوق حرفه ای دادگستری (150)
تدریس کامل  فصول 1،2،3،4 سوم دادگستری (70)
فصل 11 سال سوم (تولید مثل) دادگستری (45)
زیست پیش دانشگاهی دادگستری (200)

 

روش تست زنی زیست پیش1 دادگستری(120)
روش تست زنی زیست پیش2 دادگستری(90)
زیست پیش2(ترکیبی تفهیمی) دادگستری(110)
گیاهی جامع دادگستری از پایه تا کنکور (105)
ژنتیک فوق حرفه ای(میوزومیتوز)دادگستری(30)
ژنتیک فوق حرفه ای(مندلی-گیاهی)دادگستری(50)
ژنتیک فوق حرفه ای(پروتئین و…)دادگستری(45)
ژنتیک بخش 4 (تئوری ژنتیک) دادگستری (105)
علوم نهم فصل 11تا15 شیخی(45)
آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل1و2شیخی(45)
آموزش 9 بعدی زیست دهم فصل3تا7 شیخی (100)
روش تست زنی زیست دهم شیخی(100)
روش های تست زنی زیست دوم شیخی (135)
همایش زیست سال دوم شیخی(100)
زیست سوم آموزشی شیخی (50)
زیست سوم vvip شیخی (150)
روش های تست زنی زیست سوم شیخی (80)
زیست پیش 1 شیخی(80)
زیست پیش 2 vvip شیخی (70)
روش های تست زنی زیست پیش1شیخی(75)
روش های تست زنی زیست پیش2شیخی(75)
جمع بندی زیست 95شیخی(75)
قید نامه زیست شیخی(60)
زیست سوم هژیر و مکری ۱ و ۲ و۳ و۴و ۱۱(120)
زمین شناسی سوم حبیبی(50)
کتاب 900 تست زیست (60)
زیست سال دوم دکتر امیری و قریشی(115)
روش تست زیست دوم امیری قریشی (90)
زیست سوم فصل1و2و3و4و11دکتر نظری(85)
روش تست زیست سوم فصل1تا4و11دکتر نظری(160)

جهت تهیه محصولات مشاوره و برنامه ریزی رایگان فقط با شماره های

09121883823

09128549646

تماس حاصل نمایید.

تـــمـاس